PŁYN SOLARNY EKO -35*C

534e0e504aa39c6063e4be29b1bfNAGRODZONY BRĄZOWYM FILAREM BUDOWNICTWA

PŁYN NISKOKRZEPNĄCY GLIKOMAX SOLAR -35*C 5 LAT SPRAWNOŚCI!
Płyn niskokrzepnący do instalacji grzewczych, solarnych, chłodniczych

Płyn niskokrzepnący GLIKOMAX® SOLAR -35*C przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych, solarnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz przeciwko zamarzaniu substancji sypkich. Może być użyty jako nośnik grzewczy lub chłodzący w instalacjach przemysłowych.
Płyny GLIKOMAX SOLAR nie są substancją niebezpieczną.

Gęstość w temp. 20*C [g/cm3]: 1,03 ÷ 1,05
!!! UWAGA !!!
Gestość płynu solarnego ma olbrzymi wpływ na prawidłową wymianę ciepła w intalacjach solarnych i powinna wynosić najwyżej 1,06 g/cm3 (1L produktu 1060 gram)

Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Postać: ciecz jednorodna, bez osadów
Barwa: różowa
Ph 7,5 ÷ 11
Zapach: słabo wyczuwalny
Temperatura wrzenia[*C] > w zależności od układu do 120*C
Temperatura płynięcia[*C] nie dotyczy
Temperatura krystalizacji[*C] n.w. -35
Temperatura zapłonu (t. z.) [*C]* >100
Temperatura samozapłonu [*C]* >371
Właściwości wybuchowe:* dolna 2,4%
Górna 17,4%

Prężność par:* < 0,1 mmHg (w 21°C)
Lepkość kinematyczna: brak danych